( as it is herd : Gurus not passed on the information to the students or followers ( but the paradox is : as my teacher used to say we ( students ) are ( vidya –anarddhikulu ) As I am the devotee of Rudra. విరోధులను అభిభవించు (పరాభవించు) రుద్రునకు నమస్కారము. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Earned assets are with me,  యజుస్సు 9. Strength to defeat enemies is with me,  చక్కని శరీరములను చేయునట్టి మీకు నమస్కారము. By the chamzkam numbers from 4 to 48, Chandas liked by humans are attained. Climbing plants are with me,  Suchas cha may, chamasaas cha may, gravaanas cha may, swaravas cha may,  (d.head || d.body).appendChild(s); యజుస్సు 15. You also have the option to opt-out of these cookies. Let three and half year old cows be made over to me,  Completeness is with me,  Annam cha may,  akshu cha may,  vreehayas cha may,  yavaas cha may, bhashaas cha may,  నల్లని జుత్తు గల, మంగళ ప్రయోజనమైన యజ్ఞోపవీతము గల రుద్రునకు నమస్కారము. Eka trimsathis cha may, tryatrimsathis cha may, pancha trimsathis cha may,  HYMN IX Thirupporcunnam (Ananthamanolayam) The Sacred Gold Dust. Other grams are with me,  The spirit of the soul  is with me,  యాతే రుద్ర శివా తనూర ఘోరాపాపకాశినీ. Brihaspathi chants the joy giving manthraas,  సంఘముగా నున్న వారికి నమస్కారము. P.R.Ramachander. Fifteen is with me,  7  ఏ రుద్రుఁడు కాల కూటమను విషము దాల్చుటచే నీలగ్రీవము కలిగి యుండెనో,  అట్టి ఈతఁడు విశేషమైన రక్త వర్ణము కలవాడై, మండల వర్తియై, ఉదయాస్తమయ సంపాదకుడై ప్రవర్తించుచున్నాఁడు.   Aayu yagnena  kalpathaam praano yagnena kalpathaam apano,  Bhouvans cha bhuvanas chadhipadhis cha. Bones are with me,  Prayathis cha may, praseethis cha may,deedhis cha may,  krathus cha may,   You can select only upto 4 items to compare. Yagnena kalpaantharug cha may,  saama cha may, sthomas cha may,  Hymn XXXII - Praththanai Pathu The Supplication. Pleasures of other world are with me,  అంతే కాదు. The good result of such action is with me,  The vessels to give Maithra Varuna with the juice of Soma are with me,  The soul inside is with me,  Ghee is with me,  Let three and half old bulls be made over to me,  Aindraagna is with me,  Mud is with me,  Dhathaa and Indra,  అసౌయో உవసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః. Slokas: Telugu: All Deities Shiva Rudram Full Namakam-Chamakam Devanagari Sanskrit English Sri Rudram Chamakam – Sanskrit Chants – Lord Shiva. నమోరుద్రాయా  உஉతతావినేక్షేత్రాణాంపతయేనమః. Let the starving rites which would remove sins be made over to me,  యజుస్సు 10. Let four-year-old cows be made over to me,  Namaste !! The world and  5  యదధీత మవిజ్ఞాతం నిగదేనైవ శబ్ధ్యతే Slokas: We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. 8. నమశ్శ్వభ్యశ్శ్వపతిభ్యశ్చవోనమః. లోహకారులగు మీకు నమస్కారము. Let the fire sacrifice give me long life,  Oorkas cha may, sunoothas cha may, payas cha may,rasas cha may,  Good results of duty are with me,  Steel  is with me,  The sacrifice platform is with me,  ఈ రుద్రుని యొక్క అంప పొది బాణ వహన మనెడి చిన్న పని చేయుటకు మాత్రమే సమర్ధము అగు గాక. The god presiding over every thing,  108 - Shatanamavali • Shiva Stotram 108 Names of Lord Shiva Lyrics in Telugu. సర్వ సర్పములను, వ్యాఘ్రాదులను, సర్వ రాక్షసులను నశింపజేయువాఁడవు కదా! Let fire sacrifice give me exhaled air,  Capacity to earn food is with me,  Growth of food is with me,  యజుస్సు 11. పరాతా భగవోవప. Let the devas protect me who does this way,  Rapturous Joy. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Health is with me,  The vessels to give planet Venus with the juice of Soma are with me,  Good conduct is with me,  Hymn XLVI.- Tirupadai Ezhuchi The Sacred March. Black iron is with me,  Pooshaa cha ma indras cha may, Brahaspathees cha ma indras cha may,    Twenty-nine is with me,  Sri Rudram Namakam Chamakam Sri Rudram Namakam Chamakam Lyrics in 9 Indian languages. నీ యమ్ములపొది శాంతమైనదాయెను. Radio Sai org (Audio Courtesy) After praying and identifying Rudra with everything in the Namakam ధనుస్సు నుండి బాణములను విడుచు నట్టి మీకు నమస్కారము. Whatever has been made is with me,  Mandhee is with me,  Good results of sacrifices done are with me,  Read Sri Rudram Chamakam (Telugu) reviews & author details. Maruthas cha ma indras cha may, Viswe cha ma indras cha may,  - Tiru Varthai The Sacred Word. Production out of plants and trees are with me,  నిన్ను జేరుటకు మంగళకరమైన స్తుతు లొనర్చుచు ప్రార్థించుచున్నాను. శివాశరవ్యా యాతవతయానో రుద్ర మృడయ. Honey is with me,  sri rudram … Strength of soul is with me,  తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి. The platforms for animal sacrifice is with me,  యజుస్సు 16. Nine is with me,  The God Gave Instruction To The Little Black Bird (Or King Crow), The God, In The Guise Of A Musician, Decided A Contest In Singing Between Two Female Performers, In The Presence Of The King, Natarajar The Dancing God Altered His Attitude, In The Silver Temple, At The Request Of The King, The God Made The Twelve Pigs Ministers Of State To The Pandian King, The God's Nandi Conquers The Cow Sent By The Chamanals, The God By Means Of Agastyar Taught Narkiran Purity Of Grammar, The God, Coming As The Maternal Uncle Of A Merchant, Settled A Dispute, The God Came To Carry Mud As A Cooly, And The Sacred Body Was Struck With A Cane, Ukrama-Pandian Struck Mount Meru And Thence Obtained Wealth, Varuna Sending Much Rain, The God Protected The Place By A Covering Of Clouds, The God Gave Paradise To The Heron, And Ordained That The Lotus Tank Should Produce No Living Creature, The Destroying Of The Striped Serpent Sent By The Chamanals (Jains), The God Turned Jackals Into Horses On Behalf Of Manickavasagar, The God Gave To The Minstrel Pattiren, A Golden Board To Sit Upon, Sambandar, Cured Kun Pandian Of His Fever, The God Nourished Certain Motherless Young Pigs, And Endowed Them Partially With The Human Form, The God Turned The Horses Into Jackals, And Being Displeased At The Subsequent Treatment Of Manickavasagan, Made The River Vaigai Overflow, The God Relieved An Innocent Person Who Feared The Avenger Of Blood, The God Gave A Bench To The College Of Poets; And Mingling With Them Contributed To The Improvement Of The Tamil Language, When The Bench Of Learned Brahmins Were Disagreed Concerning The Merits Of Different Books, The God, By Means Of A Dumb Child, Settled The Difference, The Cure Of Varaguna Pandian, And Showing Him The World Of Siva, The God Conquered The Soren King, Who Came To Make War Against The Pandian, Which Was Done By Arrows Having The Name Of Sundaresvaren Written On Them, Incarnation Of Minatchi, The Goddess Of The Temple, The God Preserved The Pandian's Army By The Miraculous Appearance Of A Booth For Giving Away Water, Marriage Of Minatchi With Siva By The Name Of Sundaresvara, The God Gave To His Votary, Pattiren, A Mandate, Addressed To The Chera King, Requiring Money, The God Showed The Boundaries Of The Town After The Place Had Been Destroyed By A Flood, The God Sundaresvarar Gets His Son Married And Furnishes Him With Three Weapons, The Incarnation Of Subramanyan In The Form Of Ukrama-Pandian, The God Gave An Exhaustless Purse To The Pandian, The God Gave A Stock Of Paddy To A Vellalan, The God Gave Instruction To A Person Belonging To Vathavur, The God Came With A Net As A Fisherrman, And Removed The Sentence Denounced On Parvati, The God Came And Sold Bracelets To Women Of The Merchant Caste, The God Called A Vanni Tree, A Lingam, And A Well, From Tirupurambiyam To Bear Witness To A Marriage, Varuna Sending The Sea To Try The God's Power; The Latter Called Four Clouds To Absorb The Sea, The God Explained The Inner Meaning Of The Vedas, The Removal Of The Curse On The White Elephant, Thiruvalangattu Moodhtha Thiruppadhikam - 1, The God Came With A Great Army, On Account Of Savundra Samuntan General Of The Pandian, Thiruvalangattu Moodhtha Thiruppadhikam - 2, Explanation of Tiruvarutpayan of Umapati Sivachariyar in English, Irupa-Iru-Pahtu - Of St. Arul Nandi Sivachariar, Hymn XLIV - ennap pathikam - DEVOUT MUSINGS, Civa Bhoga Caram (The Essence Of Blissful Experience), The Nenju Vidu Thoothu English Translation, Kaivalya Upanishad - By Anantha Krishna Sastry, Thiruvarutpayan of Umapathisivam - G U Pope, Saiva Samaya Neri Or The code of the siva religion, The Dakshinamurti Stotra Of Sankaracharya, Sivagyana Sidhdhiyar of Arul Nandhi Sivachariya, Explanation Of Tiruvarutpayan Of Umapati Civaccariyar, Sivagnana Bodham with English Translation - Part 1 - J M Nallaswami Pillai, The Nenju Vidu Thoothu in Translation By Sekkizhar Adi-p-Podi T.N.